Muldvarpegas Tanaphos

2 stk
3.000,00
SPAR 270,00

Skaffevare

(5 - 10 dage)
Mængderabat
1 stk 1.635,00 kr./stk
2 stk 1.500,00 kr./stk
24 stk 1.350,00 kr./stk
Antal
For dette produkt er minimumsbestilling 1 STK, maksimumbestilling STK
Totalpris 1.635,00 kr.
Om produktet
Varenummer: 846514

OBS: Denne vare kræver fremvisning af bekæmpelsesmiddelautorisation, hvorfor den ikke kan håndteres som en click and collect ordre.
 

1 kg. Muldvarpegas til at fordrive dit skadedyr i græsplænen. Slut med muldvarpeskud i hele haven. EKSTREMT GIFTIGT, Forhandles kun ved forevisning af godkendt bekæmpelsesmiddelautorisation og billedlegitimation.

Du bedes derfor indsende kopi/billede af dit gyldige bekæmpelsesmiddelautorisation og et billedlegitimation til Reklamation@dlg.dk og tydeligt anføre ordre nr.

Ordren sendes IKKE uden forevisning af gyldigt bekæmpelsesmiddelautorisation og billedlegimentation.

Fosforbrinte er i fareklasse "meget giftig", og det påkræves derfor at forbrugere af Quickphos har gennemgået et kursus for at kunne købe & anvende produktet.


Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise
Midlet giver bedst resultat ved jord-temperatur over 5°C. I fri luft skrues doseringsrøret på den originale aluminiumsbeholder, og røret lukkes med tætsiddende prop. Af hensyn til risiko for overtryk i beholderen skal beholderens åbning pege bort fra mennesker og dyr, når proppen tages af.
Kolli: 21 stk.


Meget giftig ved indtagelse. Meget giftig ved indånding af den gas, som produktet afgiver, når det tages ud af beholderen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Åbning af beholderen skal ske i fri luft. Brug pulver eller kulsyreslukker ved brand-slukning. Brug ikke vand. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informations-materiale om bekæmpelsesmidler. Brug egnede gummi- eller plastikhandsker under arbejdet.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Opbevares godt ventileret og adskilt fra fødevarer, drikkevarer, lægemidler samt foderstoffer.
Hæld aldrig vand på eller i produktet.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående læge-behandling nødvendig.
Vis etiketten, hvis det er muligt.
Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af efterfølgende særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: 
Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de ibrugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes af personer, der har bevis for at have gennemført et giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte-udviklende midler. Medhjælpere arbejder under lederens opsyn og ansvar. De skal være forsynet med de for-skrevne personlige værnemidler og skal være nøje instrueret i og om arbejdets udførelse og den dermed forbundne risiko.
Skal udlægges på en sådan måde, at børn, husdyr og andre dyr ikke udsættes for forgiftning.
Må ikke udlægges inden for en afstand af 10 m fra bebyggelse.
Må ikke udlægges i regnvejr eller tæt tåge.
Efter arbejdet skal lederen indsamle de udleverede beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester.
Opbevares tørt, tæt lukket og køligt i aflåst, dertil egnet rum, hvortil kun indehaveren af førnævnte bevis har nøglen.
Rester skal afleveres til den kommu-nale affaldsordning for farligt affald.
Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs stående beholder med rigeligt vand inden den afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tom emballage må ikke gen-anvendes.

FØRSTEHJÆLP
Første forgiftningssymptomer:Øresusen, kvalme, trykken for bryst, angst, svimmelhed, mavesmerter, opkastning og diarré.
Behandling af forgiftning: Ved mistanke om forgiftning bringes den forgiftede straks i frisk luft. Tilkald derpå læge eller ambulance. Oplys, at forgiftningen skyldes indånding af fosforbrinte. Den forgiftede skal i ventetiden holdes varm og i ro. Hvis giftrester kommer på tøj eller hud, fjern da tøjet og vask huden med vand og sæbe. Lægen kan ringe til Giftinformationen på tlf. 35 31 60 60.


Læs mere Læs mindre